dubravy.sk obec Dúbravy |

dubravy.sk
Title: obec Dúbravy |
Keywords: dúbravy,obec,podpo?anie,samospráva
Description: obec Dúbravy
dubravy.sk is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. dubravy.sk has 43% seo score.

dubravy.sk Information

Website / Domain: dubravy.sk
Website IP Address: 217.67.31.75
Domain DNS Server: ns1.nameserver.sk,ns1.dnsbackup.net,ns2.nameserver.sk,ns2.dnsbackup.net

dubravy.sk Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

dubravy.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

dubravy.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Wed, 27 Jul 2016 20:35:37 GMT
Server Apache

dubravy.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
dúbravy 3 0.49%
obec 7 0.65%
podpo?anie 0 0.00%
samospráva 1 0.23%

dubravy.sk Traffic Sources Chart

dubravy.sk Similar Website

Domain Site Title

dubravy.sk Alexa Rank History Chart

dubravy.sk aleax

dubravy.sk Html To Plain Text

obec Dúbravy | registrova? prihlási? Obec História Samospráva Obecny úrad Obecny vodovod Informa?ná tabu?a Zverejňovanie Podujatia v obci V?eobecne záv?zné nariadenia Strategické dokumenty Likvidácia odpadu Po?iarna ochrana Civilná ochrana Materská ?kola Kni?nica Rímskokatolícka cirkev ?port Kultúra Tradície obce Projekty obce Vo?by 2014 Fotogaléria Chcem dostáva? správy obecného rozhlasu na email ? Ako na to ? Firmy v obci Mravec a synovia, s.r.o. Informa?ná tabu?a 24. 6. 2016 Harmonogram vyvozu komunálneho a separovaného odpadu na II.polrok 2016 31. 5. 2016 Zmena úradnych hodín Vá?ení ob?ania, od 1.6.2016 sa menia úradné hodiny. 29. 3. 2016 Ochrana lesov pred po?iarmi S príchodom jarnych dní sa ka?doro?ne v prírode vytvárajú podmienky pre zvy?ené nebezpe?enstvo vzniku po?iarov. Z tychto d?vodov je potrebné upozorni? Vás na typické prí?iny a poskytnú? Vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedzi?. Pri potulkách lesom a okolitou prírodou, ale aj pri be?nej turistike m??eme v tychto mesiacoch v prírode zisti? priaznivé podmienky pre zvy?ené nebezpe?enstvo vzniku po?iarov. ..... 8. 3. 2016 Oznámenie o vyrube drevín 7. 3. 2016 Vysledky parlamentnych volieb 2016 v Dúbravách 29. 12. 2015 Upozornenie od Krajského riadite?stva Policajného zboru v Banskej Bystrici Krajské riadite?stvo Policajného zboru v Banskej Bystrici 1 372 dopravnych neh?d 32 usmrtenych os?b 158 os?b ?a?ko zranenych a 642 os?b ?ahko zranenych (usmrtenych: 19 vodi?ov a spolujazdcov, 11 chodcov, 2 cyklisti) Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 20. ..... 7. 12. 2015 Vykurovacie obdobie a pou?ívanie palivovych spotrebi?ov Vá?ení ob?ania, s príchodom chladného po?asia sa za?ína vykurovacie obdobie a s ním aj zvy?ené nebezpe?enstvo vzniku po?iarov. Po?as tohto obdobia hasi?i u? tradi?ne evidujú zvy?eny po?et vyjazdov k po?iarom rodinnych domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvy?enym nebezpe?enstvom vzniku po?iarov, rovnako od samotnych systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o ?om nás ka?doro?ne presved?uje ..... 1. 12. 2015 Opi?ovanie stromov ?iadame ob?anov, aby si opílili stromy a kríky, ktoré siahajú do miestnych komunikácii a? do vy?ky 4,5 m, aby bol zabezpe?eny priechod komunálnej techniky za ú?elom odvozu komunálneho odpadu a zimnej údr?by ciest. Ob?anom,ktorí nebudú túto po?iadavku re?pektova? nebude mo?né zabezpe?ova? uvedené slu?by. ?akujeme za pochopenie. 20. 11. 2015 Vyhlásenie volieb Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím ?. 307/2015 Z. z., vyhlásil vo?by do Národnej rady Slovenskej republiky a ur?il termín ich konania na sobotu 5.marca 2016. 13. 11. 2015 Verejné po?akovanie Verejné po?akovanie ob?anovi na?ej obce, bezpríspevkovému darcovi krvi, ktory v tychto dňoch obdr?al plaketu prof. MUDr. Jana Janského . Strieborná JP za 20-násobné bezpríspevkové darcovstvo krvi: ?ubica ?uptáková, Dúbravy 365 Vysoko hodnotíme tento ?lachetny ?in, preto?e svojou krvou ve?akrát pomohla prinavráti? zdravie de?om, matkám, otcom, celej na?ej spolo?nosti. 21. 10. 2015 Rozsah hodnotenia-PHSR Banskobystricky samospravny kraj na roky 2015-2023 6. 10. 2015 Zvolanie zhroma?denia vlastníkov po?ovnych pozemkov 14. 9. 2015 Oznámenie o strategickom dokumente Obstarávate? strategického dokumentu Banskobystricky samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predlo?il Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o ?ivotné prostredie (?alej len ?okresny úrad v sídle kraja“), pod?a §5 ods. 1 zákona ?. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ?ivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorych zákonov (?alej len ?zákon“) Oznámenie o vypracovaní ..... 23. 6. 2015 Energeticky certifikát - zákonná povinnos? 16. 4. 2015 ?iados? o spoluprácu pri rie?ení problémov/stretov s medve?om v na?om katastri a dotazníkovy prieskum Na základe ?iadosti Správy chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Po?ana o spoluprácu, zverejňujeme na na?ej stránke po?iadavku o spoluprácu ob?anov s uvedenou organizácou oh?adom stretu a názoru na vyskyt medve?a hnedého v na?om regióne. ?iadajú Vás o vyplnenie dotazníka - Prieskum verejnej mienky - medve? hnedy v Po?ane a jeho zaslanie elektronickou po?tou. Viac vi?. príloha. Na?li ste technickú chybu ? Dajte nám o nej vedie? na admin@dubravy.sk. Copyright ? 2002-2014 obec Dúbravy

dubravy.sk Whois

Domain Name: DUBRAVY.SK